XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • RMUTCON 9

  Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0

  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

  Read More
 • รูปแบบการนำเสนอ

  การนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์

  การจัดแสดงและประกวดผลงาน

  Read More

รายละเอียดการประชุม

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น และปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน ซึ่งประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และตามนโยบายภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ซึ่งการที่ประเทศจะเป็น Thailand 4.0 ได้นั้น จำเป็นต้องใช้เวลาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินงานในหลายส่วนไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ

ในส่วนของภาคภาคการศึกษานั้น  จาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงานร่วมกันทั้ง 9 แห่ง  โดยมีการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการไปแล้ว 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และในปี 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืนได้นั้น จึงได้จัดการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 “Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยนาสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


หัวข้อย่อยการประชุมวิชาการ

1. มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา
2. เกษตรศาสตร์สร้างสรรค์
3. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
5. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
7. การบริการวิชาการสู่สังคม

การจัดแสดงและประกวดผลงาน

– สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
– ศิลปะ และงานสร้างสรรค์


กำหนดการ

ขั้นตอนส่งบทความ

ส่งบทความประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

ส่งบทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

อัตราค่าลงทะเบียน


ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 6059-60 ต่อ 2420-2425
โทรสาร 02 441 6059
โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595
E-mail : rmutcon2017@rmutr.ac.th